Balaji Abhishekam

 

10.00 AM : Abhishekam
10.30 AM : Vishnusahasranaama Parayan
11.30 AM : Archana & Arthi